Total : 215
NoDUKNIPNamaJabatanJurusan
1 1 194905051978031002 H. Muhammad M. Godal, M.Si. Drs, - Ushuluddin
2 2 195008031977011002 Abd. Aziz M. Godal, M.Sos.I. Drs, H. - Dakwah
3 3 195008061980031002 H. Sudirman Rais, M.Pd. Drs, - Tarbiyah
4 4 195204121980032001 Hj. Sanimbar Mustafa, M.Pd. Dra, - Tarbiyah
5 5 195612311985031024 Marzuki, M.H. Drs, - Syariah
6 6 196705011991031005 H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. Dr, - Tarbiyah
7 7 196301011991031007 H. Zainal Abidin, M.Ag. Prof. Dr, Rektor Ushuluddin
8 8 195912311987031035 Ramang, M.Pd.I., Drs. - Tarbiyah
9 9 196312311991021004 H. Saude, M.Pd., Dr. - Ushuluddin
10 10 194903061983031001 H. M. Bakri Marzuki, M.Pd.I., Drs. - Ushuluddin
© IT - STAIN Datokarama Palu 2013