Total : 215
NoDUKNIPNamaJabatanJurusan
1 31 194808171977031003 H. M. Amin Syam, M.H.I., Drs. - Ushuluddin
2 32 196306111991031003 Iskandar, M.Sos.I., Drs. - Ushuluddin
3 33 195912311991031015 M. Sadik, M.Ag., Drs. - Tarbiyah
4 34 195312311992031001 H. M. Hasan, M.Pd.I., Drs. - Tarbiyah
5 35 195910191991031001 Sofyan, M.Pd., Drs. - Tarbiyah
6 36 194812181988031001 Abd. Basjir, M.H.I., Drs. - Tarbiyah
7 37 196812151995021001 Rusdin, M.Pd., Drs. - Tarbiyah
8 38 196509011996031001 H. Lukman S. Thahir, M.Ag., Dr. - Ushuluddin
9 39 195207041979032002 St. Hadidjah, M.Hum. Dra, - Tarbiyah
10 40 196512311997031009 Ahmad Syafii, M.H. Drs, - Syariah
© IT - STAIN Datokarama Palu 2013